تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

گروه مجرب ساسکاچوان: جریان مجوز کار موجود

۱۸ خرداد ۱۳۹۶
گروه مجرب ساسکاچوان: جریان مجوز کار موجود

گروه مجوز کار موجود در برنامه نامزدی ایالتی مهاجر ساسکاچوان برای نیروی کار متخصصی است که دارای یک مجوز کار معتبر بوده و حداقل برای ۶ ماه در ایالت ساسکاچوان استخدام بوده اند.
چندین شرط برای واجدالشرایط شدن برای این جریان برنامه نامزدی ایالتی مهاجر ساسکاچوان ۲۰۱۷ وجود دارد:
شرایط موردنیاز:
  • شما باید دارای یک برگه تایید کار برنامه نامزدی ایالتی ساسکاچوان معتبر باشید.
  • شما باید دارای یک پیشنهاد کار دائمی تما وقت از سوی یک کارفرمای واجدالشرایط در ساسکاچوان، برای شغلی که در ماتریس طبقه بندی مشاغل ملی سطح O, A, B در نظر گرفته شده و یا بعنوان یک تجارت کننده حرفه ای تعیین شده باشید.
  • شما باید برای این کارفرما در ساسکاچوان حداقل ۶ ماه، تحت تابعیت و مجوز کار کانادایی معتبر کار کرده باشید.
دسته بندی :کانادا

نظرات