تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

مهاجرت به آلبرتا تحت جریان هدایت شده توسط کارفرما – ۲۰۱۷

۱۵ خرداد ۱۳۹۶
مهاجرت به آلبرتا تحت جریان هدایت شده توسط کارفرما – ۲۰۱۷

جریان هدایت شده توسط کارفرما در برنامه نامزدی ایالتی آلبرتا، جریانی است که به کارفرمایان این امکان را می دهد تا کارمندان را برای یک برنامه نامزدی ایالتی آلبرتا، نامزد نمایند. این به آن ها امکان می دهد تا کارمندانی که در حال حاضر برای آن ها کار می کنند و می دانند چگونه کارها انجام می شود را حفظ نمایند. همچنین این امر به دلیل ایجاد امنیت شغلی برای کارمندان در صورت به اتمام رسیدن زمان مجوز کاری برای آن ها آرامش ایجاد می کند. جریان شامل ۳ زیر مجموعه می باشد.
زیرمجموعه های جریان هدایت شده توسط کارفرمای برنامه نامزدی ایالتی آلبرتا
 • گروه نیروی کار متخصص
 • گروه فارغ التحصیلان بین المللی
 • گروه نیروی کار نیمه متخصص
گروه نیروی کار متخصص
متقاضی باید در گروه نیروی کار متخصص برنامه نامزدی ایالتی آلبرتا دارای یک پیشنهاد کار دائم از سوی یک کارفرما در آلبرتا باشد. هم متقاضی و هم کارفرما باید واجدالشرایط باشند تا بتوانند به صورت موفقیت آمیزی برای این گروه برنامه نامزدی ایالتی آلبرتا درخواست دهند.
گروه فارغ التحصیلان بین المللی
این دسته از متقاضیان برنامه نامزدی ایالتی آلبرتا در مورد فارغ التحصیلانی است که در یک دانشگاه کانادیی معتبر تحصیل کرده و یا یک موسسه آموزش عالی، و همچنین دارای یک پیشنهاد شغلی دائمی و تمام وقت توسط کارفرمایی می باشند که در آلبرتا سکونت دارد. هم کارمند و هم کارفرما باید ملزوماتی خاصی را داشته باشند تا برای برنامه نامزدی ایالتی آلبرتا واجداشرایط شوند.
گروه کارمند نیمه متخصص
به منظور موفقیت در این گروه از برنامه نامزدی ایالتی آلبرتا، متقاضی باید یک پیشنهاد کار دائمی و تمام وقت را از کارفرمایی در آلبرتا دریافت نماید. کارفرمایان همانند متقاضیان مورد نظر باید دارای شرایط خاصی باشند تا برای این گروه از برنامه واجدالشرایط گردند.
صنعت پردازش نوشیدنی ها و مواد غذایی
 • شرایط موردنیاز کارفرما برای برنامه نامزدی ایالتی آلبرتا
 • اجرای یک کسب و کار کشاورزی بر اساس فراوری مواد غذایی، و نه خرده فروشی
 • باید استراتژی های استخدام صحیح و برنامه سکونت متقاضی را ارائه نماید.
شرایط موردنیاز کارمند برای برنامه نامزدی ایالتی آلبرتا  
 • انجام یک ملاقات/ نشست با نماینده کشاورزی و توسعه روستایی آبرتا (AARD)
 • دارا بودن حداقل ۳ سال سابقه کاری در کشور خود و در زمینه شغلی آن ها
 • پیش از ارائه درخواستی برای برنامه نامزدی ایالتی آلبرتا باید حداقل ۶ ماه کار تمام وقت در آلبرتا انجام داده باشند.
صنعت تولید
 • شرایط موردنیاز کارفرما برای برنامه نامزدی ایالتی آلبرتا
 • فراهم آوردن و اثبات تاریخچه استخدام و سیاست های استخدامی مشروع همراه با طرح های سکونت / زندگی
شرایط موردنیاز متقاضی برای برنامه نامزدی ایالتی آلبرتا   
 • دو سال تجربه کاری در زمینه کاری خود، که حداقل یک سال از آن در کانادا انجام شده باشد.
 • دارا بودن شغلی در آلبرتا، ۶ ماه پیش از ارسال درخواست
صنعت خدمات غذایی
شرایط موردنیاز کارفرما برای برنامه نامزدی ایالتی آلبرتا  
 • نمی توان بیش از ۲۰ درصد نیروی کار را از طریق این برنامه نامزدی ایالتی آلبرتا نامزد کرد.
 • پذیرش و امضای رم ثبت نام و ارسال آن
 • ارائه تاریخچه استخدام مناسب
طرح های سکونت/ زندگی
شرایط موردنیاز متقاضی برای برنامه نامزدی ایالتی آلبرتا     
 • دارا بودن ۳ سال سابقه کاری در صنعت مربوطه در داخل و یا خارج کشور کانادا
 • دارا بودن حداقل ۹ ماه استخدام در ایالت پیش از ارائه درخواستی برای برنامه نامزدی ایالتی آلبرتا
دسته بندی :کانادا

نظرات