تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

مرکز تخصصی وقت سفارت و ویزا

فرم محاسبه امتیاز برنامه استانی ساسکاچوان کانادا

سن شما چقدر است؟
آخرین مدرک تحصیلی شما چیست؟
آیا شما سابقه تحصیل در یک دوره حداقل یکسال در ساسکاچوان دارید؟
لطفا سطح زبان انگلیسی خود را در مهارت‌های خواندن، صحبت‌کردن، نوشتن، و گوش کردن انتخاب کنید:
لطفا سطح زبان فرانسوی خود را در مهارت‌های خواندن، صحبت‌کردن، نوشتن، و گوش کردن را انتخاب کنید:
سابقه کار شما در ده سال گذشته شامل:

در پنج سال پیش (یک تا 5 سال گذشته) چند سال تجربه کاری تخصصی مرتبط با رشته تحصیلی خود دارید؟

در پنج سال پیش از آن (6 تا 10 سال گذشته) چند سال تجربه کاری تخصصی مرتبط با رشته تحصیلی خود دارید؟

آیا در 5 سال گذشته تجربه کار 12 ماهه یا بیشتر در ساسکاچوان با ویزای کار معتبر داشته‌اید؟

آیا شما یا همسرتان، خانواده یا اقوام نزدیکی در ساسکاچوان دارید که حق شهروندی یا اقامت دائم کانادا را داشته باشد؟