تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

گرین‌کارت و اقامت دائمی در آمریکا (۳)

۱۳ بهمن ۱۳۹۴
گرین‌کارت و اقامت دائمی در آمریکا (۳)

چگونگی تجدید نظر درصورت رد درخواست تمدید گرین کارت آمریکا

اگر درخواست شما برای تمدید گرین‌کارتتان رد شد، نامه‌ای دریافت خواهید کرد که به شما دلیل رد درخواستتان را توضیح می‌دهد. برای این تصمیم منفی به شما اجازه درخواست تجدیدنظر داده نمی‌شود. ممکن است که شما بتوانید پیشنهاد تجدیدنظر را برای همان اداره‌ای که این تصمیم نامطلوب را اتخاذ کرده است، مطرح کنید. با این‌کار شما از خدمات مهاجرت و شهروندی آمریکا (USCIS) می‌خواهید تا تصمیم خود را مورد تجدیدنظر یا بررسی مجدد قرار دهد.

اقدام به تجدیدنظر باید همراه با ارائه دلایل و مدارک جدید باشد. در صورتی که مورد شما مورد تجدیدنظر قرار گرفت باید شامل دلایل کتبی مناسبی باشد. اقدام به تجدید نظر باید ثابت کند که تصمیم رد درخواست شما براساس کاربرد نادرست قانون یا سیاست مهاجرت بوده است و تصمیمات نادرست براساس شواهدی اتخاذ شدند که در زمان تصمیم‌گیری در پرونده وجود داشتند. برای کسب اطلاعات بیشتر صفحه “چگونگی درخواست تجدیدنظر برای درخواست یا دادخواست ردشده ” در سایت سفارت مراجعه کنید.

مشاوره

اگر به مشورت نیاز دارید، به صفحات اینترنتی مشاوره قانونی مراجعه کنید. می‌توانید برای فهرست نوشتن از سازمان‌هایی که می‌توانند در ارائه درخواستتان به شما کمک کنند، با نزدیکترین دفتر خدمات مهاجرت و شهروندی آمریکا (USCIS)به محل سکونتتان تماس بگیرید.

نسخه‌های گرین‌کارتی که از درجه اعتبار ساقط شده‌اند

اگر شما نسخه‌های پیشین کارت ثبت افراد خارجی (برای مثال فرم AR-3، فرم AR-103 یا فرم I-151 خدمات مهاجرت و شهروندی آمریکا) را دارید، باید یک درخواست گرین کارت جدید بدهید.

قانون چه می‌گوید؟

بخش ۲۶۴ قانون مهاجرت و تابعیت (INA) بیان می‌کند که ” برای هر فردخارجی در آمریکا، باید گواهی ورود افرادخارجی یا رسید ثبت‌نام افرادخارجی صادر شود که تحت روش و شیوه و در زمانی که تحت قوانین مشخص می شود صورت می‌گیرد… ” همچنین این قانون بیان می‌کند که، ” هر فردخارجی با ۱۸ سال سن یا بیشتر، باید همواره گواهی ثبت نام یا رسید ثبت نام افرادخارجی را با خود یا در اختیار خود داشته باشد… هر فردخارجی که از پیروی این مقررات سرپیچی کند، مرتکب تخطی از قانون می‌شود،… ” الزامات و دستورالعمل‌های خاص برای درخواست تمدید گرین‌کارت منقضی در قانون CFR 8 بخش ۲۶۴٫۲ مقررات فدرال آمده است.

دسته بندی :آمریکا

نظرات