تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

پردازش پرونده منتخبان ویزای منطقه ای و قلمرو ایالتی استرالیا

۲۲ خرداد ۱۳۹۵
پردازش پرونده منتخبان ویزای منطقه ای و قلمرو ایالتی استرالیا

هر ساله، سطوح برنامه ریزی ویزای توسط دولت برای همان سال تنظیم می شود که موسوم به برنامه مهاجرت است. برنامه مهاجرت تعیین کننده حداکثر تعداد ویزایی است که در هر سال مربوط به ویزا اعطا می شوند.

تمهیدات پردازش اولویت قابل کاربرد به بسیاری از درخواست های مهاجرت از طریق تخصص می باشند. این تمهیدات توسط دستور العمل وزارت خانه استرالیا تعیین شده و و تعیین کننده ترتیب در نظر گرفتن درخواست ها بر اساس سطوح برنامه ریزی در برنامه مهاجرت می باشند.

 از آن جا که برنامه مهاجرت نسبت به پردازش اولویت مقدم تر است، سطوح برنامه ریزی تمهیدات به ترتیب در نظر گرفتن درخواست ها طی سال برنامه ریزی تاثیر دارند.

پردازش ویزای منتخب ایالتی، قلمرو و منطقه ای استرالیا

مقوله منتخب ایالتی، قلمرو و منطقه ای شامل متقاضیان ویزای مهاجرت عمومی به استرالیا از طریق تخصص می شود که توسط آژانس ایالتی یا قلمرو استرالیا انتخاب می شوند و یا دارای اسپانسر خانوادگی می باشند.

این ویزا های استرالیا شامل موارد زیر هستند:

  • زیر کلاس ۱۹۰ متخصص منتخب
  • زیر کلاس ۴۸۷ اسپانسر شده منطقه ای متخصص
  • زیر کلاس ۴۸۹(موقت) منطقه ای متخصص
  • زیر کلاس ۴۹۶( موقت) اسپانسر شده- منطقه ای متخصص
  • زیر کلاس ۸۸۶ اسپانسر شده متخصص

سطح برنامه ریزی کل برای مقوله منتخب ایالتی، قلمرو و منطقه ای، ویزای ۲۸ ۵۸۰ برای سال برنامه ریزی ۲۰۱۵-۲۰۱۶ است.

معاونت وزارت خانه استرالیا،تمهیداتی را برای ویزا های مهاجرت دریایی از طریق مهارت عمومی اندیشیده است که از ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۵ اجرایی شده است. ویزا های مهاجرت عمومی از طریق مهارت ساحلی زیر شامل این موارد می شوند:

  • زیرکلاس ۱۷۵ مستقل متخصص
  • زیرکلاس ۱۷۶ اسپانسر شده متخصص
  • زیر کلاس ۴۷۵ اسپانسر شده متخصص

در واقع،به درخواست های ناقص یا نهایی نشده برای این زیر کلاس ها ترتیب اثر داده نخواهد شد و هزینه درخواست ویزای مربوطه(VAC) به متقاضیان متضرر بازپرداخت خواهدشد. اطلاعات بیشتر در قسمت Cap and Cease موجود است.

تاریخ های اختصاص فعلی برای درخواست های مهاجرت عمومی از طریق مهارت قابل دسترس می باشند.

اطلاعات تخصیص معافیت از اولویت GSM

زیر کلاس های ۴۸۹-تمدید ۴۸۹-متقاضیان بعدی و زیرکلاس های منطقه ای متخصص ۸۸۷ از دستور العمل پردازش اولویت معاف بوده و درخواست ها به ترتیب دریافت پردازش و رسیدگی می شوند.

پردازش اطلاعات برای درخواست های معافیت از اولویت GSM

زیرکلاس ویزا

تاریخ درخواست

زیرکلاسدومین شاخه مشروط ۴۸۹ – (تمدید ویزا)

۱۶ مارس ۲۰۱۶

زیر کلاس ۴۸۹ متقاضی بعدی

۱۶مارس ۲۰۱۶

زیرکلاس منطقه ای متخصص ۸۸۷

۱۷ نوامبر ۲۰۱۵

 
به این مقاله امتیاز دهید:
[تعداد: 0    میانگین: 0/5]
دسته بندی :سایر

نظرات