تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

ویزای کار موقت کبک

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
ویزای کار موقت کبک

پروسه استخدام نیروی کار متخصص خارجی در کبک توسط کارفرمایان با همین  پروسه برای کارفرمایان قسمتهای دیگر کانادا متفاوت است.
در نتیجه این امر بر نیروی کار خارجی مایل به کار موقت در حرفه ای تخصصی در کبک تاثیرگذار می باشد.
پروسه معافیت از ارزیابی تاثیر بر بازار کار (LMIA)
دولت کبک اقداماتی را برای ساده کردن استخدام نیروی کار خارجی موقت به اجرا درآورده است. این اقدامات شامل معافیت از ارائه درخواست ارزیابی تاثیر بر بازار کار (LMIA) می باشد، البته این معافیت در صورتی است  که کارفرما اقدام به استخدام نیروی کار خارجی کند که شرایط زیر را داشته باشد:
  • دارای ویزای کار معتبر باشد؛
  • دارای گواهی نیروی کار تخصصی انتخاب در کبک (CSQ) باشد. این پرونده از طرف مقامات اداره مهاجرت کبک صادرشده و نشاندهنده این است که شخص نام برده در گواهی برای اقامت در کبک انتخاب شده است؛
  • درحال حاضر مقیم کبک باشد؛ و
  • برای اقامت دائم تحت برنامه نیروی کار تخصصی کبک درخواستی ارائه داده باشد.
علاوه بر این نیروی کار خارجی باید دارای یکی از شرایط زیر باشد:
  • قصد تمدید ویزای کار برای کارفرمای کنونی خود را داشته باشد؛
  • قصد تجدید مجوز کار با کارفرمای جدید را در کبک داشته باشد؛
  • دانشجوی خارجی باشد که ویزای کار پس از فارغ اتحصیلی کسب کرده و دارای پیشنهاد شغلی معتبر در کبک می باشد؛ یا
  • در برنامه ای تحت نام تجربه بین المللی کانادا (IEC) شرکت کرده و قصد تمدید مجوز کار برای کارفرمای کنونی خود و یا تجدید آن را برای کارفرمای جدید در کبک داشته باشد.
این معیارها فقط برای کبک کاربرد دارند. همچنین برای تعدادی از پرونده ها در سرتاسر کانادا نیازی به LMIA نیست.
دسته بندی :کانادا

نظرات