تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

نقش سازمان بهداشت منطقه ای و ایالتی کانادا

۱۵ بهمن ۱۳۹۴
نقش سازمان بهداشت منطقه ای و ایالتی کانادا

در کشور کانادا، مدیریت و ارائه خدمات مراقبت بهداشتی جز وظایف مسئولین مناطق و ایالت هاست که تحت نظارت قانون و مقررات سلامت کانادا قرار دارد. هزینه ی ارائه این خدمات در ایالات و مناطق کانادا به کمک دولت فدرال و از منبع در آمدهای مالیاتی تامین می شود.

خدمات مراقبت بهداشتی شامل مراقبت‌های بهداشتی اولیه توسط بیمه‌گذار (مانند خدمات پزشکی و دیگر متخصصان بهداشتی) و مراقبت در بیمارستان است و اکثر مخارج بهداشتی ایالتی و منطقه‌ای را دربرمی‌گیرد.

سازمان های بهداشتی ایالات و مناطق کانادا بعضی از خدمات مکمل سلامتی را ارائه می‌دهند که تحت پوشش قانون سلامت نیست؛ مانند داروهای تجویزی. میزان و حوزه پوشش مزایای تکمیلی در مناطق مختلف کانادا متفاوت است.

دسته بندی :کانادا

نظرات