تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

مهاجرت به کانادا: مهارت زبانی برای کلاسهای پرستاری از کودکان و معلولین

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
مهاجرت به کانادا: مهارت زبانی برای کلاسهای پرستاری از کودکان و معلولین

این بخش شامل سیاست، روش و راهنمایی های است که مورد استفاده کارمندان دفتر مهاجرت، پناهندگان و  شهروندان کانادا می باشد.
متقاضیان مهاجرت به کانادا تحت زیر گروه پرستاری از کودکان و معلولین باید نشان دهند که در هر چهار مهارت خواندن، نوشتن، صحبت کردن و گوش دادن به سطح موردنیاز مهارت در زبان انگلیسی یا فرانسه، تعیین شده از طرف مسئول آزمونها رسیده اند.
در حال حاضر سطح موردنیاز مهارت در زبان انگلیسی تعیین شده از طرف مسئول آزمون در وبسایت CIC موجود می باشد (پرستاری از کودکان، پرستاری از افراد با نیازهای پزشکی بالا).
داوطلبین باید با ارائه نتایج آزمون زبان انگلیسی یا فرانسه از یک سازمان تعیین شده آزمون نشان دهند که  در هر چهار مهارت زبان تخصص دارند.
نتایج آزمون باید در مدت کمتر از دوسال از تاریخ دریافت درخواست کسب شده و به عنوان مدرکی قطعی برای مهارت زبان داوطلب به کار گرفته شود. سایر مدارک مکتوب در نظر گرفته نخواهد شد.
دسته بندی :کانادا

نظرات