تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

مهاجرت به کانادا: سازمانهای تعیین شده برای آزمون زبان

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

این بخش شامل سیاست، روش و راهنمایی های است که مورد استفاده کارمندان دفتر مهاجرت و  شهروندان کانادا می باشد.
سازمانهای آزمون زبان انگلیسی
شرکت پاراگون تیتسنگ – Paragon Testing Enterprises- دانشگاه بریتیش کلمبیا برنامه شاخص تسلط بر زبان انگلیسی در کانادا (CELPIP) را مدیریت می کند.
توجه: CELPIP دارای دو آزمون می باشد:”CELPIP- جنرال (CELPIP-G)” و “CELPIP_  آکادمیک (CELPIP-A).”فقط نتیجه آزمون (CELPIP-G) برای سازمان مهاجرت کانادا CIC پذیرفته می باشد.
ESOL کمبریج – Cambridge ESOL- IDP استرالیا و انجمن بریتیش سیستم آزمون زبان انگلیسی بین المللی (IELTS) را مدیریت می کنند.
توجه: IELTS آزمونهای جنرال و آکادمیک را ارائه می دهد. فقط نتیجه آزمونت جنرال برای CIC مورد قبول است.
سازمانهای آزمون زبان فرانسه
دفتر بازرگانی و صنعت پاریس، آزمون ارزیابی زبان فرانسه (TEF) را مدیریت می کند.
توجه: متقاضیان برای CIC باید نتایج زیر را از آزمون TEF ارائه دهند:
درک مطلب(خواندن)؛ گوش دادن؛ نوشتن و صحبت کردن. برای مهاجرت به کانادا نیازی به آزمون گرامر و ساختار زبان نیست اگرچه داوطلبان باید به عنوان بخشی از آزمون تست مهارت خواندن و گوش دادن را نیز تکمیل کنند.
دسته بندی :کانادا