تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

قانون استرالیا در باب حمایت از کودک

۲۴ فروردین ۱۳۹۶
قانون استرالیا در باب حمایت از کودک

قانونی که بر استقلال هیئت محافظت از کودک در استرالیا تاکید دارد
اداره مهاجرت و محافظت مرزی استرالیا (DIBP) قانونی برای حمایت از کودک وضع کرد که مجموعه ای از  اصول، سیاست ها و شیوه های رفتاری را برای کارکنانو ارائه دهندگان خدمات طرف قرار داد برای حفاظت از کودکانی که خدمات آنها را دریافت می کنند عرضه کرده است.
سازمان مهاجرت استرالیا در تمامی مسئولیت های حفاظت از کودکان آسیب پذیر و قانون طرح کلی تعهدات خود و مراحلی که برای حفاظت از اجحاف ، قصور یا استثمار کودکانی که خدمات مهاجرتی را دریافت می کنند انجام می شود سهیم است.
قوانین حفاظت از کودکان در استرالیا
به واسطه اجرای قانون کودکان در برنامه مهاجرتی که سرتاسر شبکه بازداشت مهاجرتی را در برمی گیرد سازگاری بهتر خدمات و توجه بیشتر اعمال خواهد شد. آنها توسط کارکنانی که به طور مناسب برای رسیدگی به حوادث مختص کودکان آموزش دیده اند حمایت می شوند و از طریق هماهنگی بهتر آنها در امن ترین محیط ممکن قرار می گیرند.
با قبول اینکه کودکان ذاتا آسیب پذیر هستند، با دنبال کردن ۹ قانون فعالیت ها و نگرش های اداره هدایت می شود و اساس فرهنگ حفاظت از کودک شکل می گیرد:
  1. سازمان مهاجرت استرالیا فرهنگی قوی، آزاد و کنشگرا را ترویج می دهد که به آگاهی از حفاظت و رفاه کودک و اینکه کودک متحمل سواستفاده نشود، کمک می کند.
  2. کودکان و خانواده های آنها در تصمیم گیری تا آنجائیکه ممکن است دخالت داده می شوند.
  3. امنیت و رفاه کودکان بخشی از مسئولیت والدین و خانواده آنها است. وظیفه سازمان مهاجرت استرالیا حمایت از خود یاری آنها در تربیت فرزند است.
  4. سازمان مهاجرت استرالیا و ارائه دهندگان خدمات منعقد شده در قرارداد برای تعلیم و کنترل حفاظت و رفاه کودکان در برنامه های خود باهم مشارکت می کنند.
  5. تمامی کودکان، خانواده ها و پرستاران آنها از مکانیسم های امن و قابل دسترس برای گزارش هر نوع شکایت، نگرانی یا ادعای سواستفاده از کودک آگاه و مطلع هستند.
  6. رفاه کودکی که مورد سواستفاده قرار گرفته یا ادعا می شود که مورد سواستفاده قرار گرفته است موضوع اولیه در تصمیم گیری است.
  7. تمامی حوادث، ادعاها و شکایات در مورد حفاظت و رفاه کودک که پاسخ داده می شوند و گزارش می شوند سازگار با قوانین ایالت و منطقه و الزامات گزارش بخشی داخلی است. تمامی حوادث به شیوه ای به موقع و موثر مدیریت می شوند و حمایت مناسب و مطمئنی برای تمامی گروه ها طبق شیوه ای سه مرحله ای ارائه می شود.
  8. سازمان مهاجرت استرالیا اطمینان حاصل می کند که ترتیبات مراقبتی و رفاهی مناسب برای کودکانی که بدون والدین یا قیم قانونی خود وارد استرالیا می شوند، برقرار است.
  9. سازمان مهاجرت استرالیا و ارائه دهندگان خدمات منعقد شده در قرارداد اسناد و گزارشات دقیق و قابل توجیهی را برای حمایت از حفاظت کودک نگهداری می کنند.
دسته بندی :استرالیا

نظرات