تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

فهرست هزینه های ویزای کانادا

۱۵ بهمن ۱۳۹۴
فهرست هزینه های ویزای کانادا

بیشتر درخواست هایی که به سفارت برای ویزای کانادا ارائه می کنید به پرداخت هزینه نیاز دارند. اطلاعات بروز هزینه ها را می توانید در سایت ایران آنکارا بیابید.

تابعیت

هزینه ویزای تابعیت

نوع درخواست                                                           به دلار کانادا

حق تابعیت                                                               ۱۰۰

اعطای تابعیت – هزینه بررسی پرونده

نوع درخواستبه دلار کانادا
درخواست تابعیت برای افراد بالغ (فرزند خواندگی)۵۳۰
درخواست تابعیت برای افراد بالغ۵۳۰
درخواست تابعیت برای افراد بالغ بدون وضعیت که از مادر کانادایی متولد شده اند۱۰۰
درخواست تابعیت برای افراد کمتر از سن قانونی (فرزند خواندگی)۱۰۰
درخواست تابعیت برای افراد کمتر از سن قانونی۱۰۰
حفظ تابعیت۱۰۰
از سر گیری تابعیت برای افراد بالغ۵۳۰
از سرگیری تابعیت برای افراد کمتر از سن قانونی۱۰۰
قطع تابعیت۱۰۰
قطع تابعیت (برای افراد خاصی که در ۱۷ آوریل ۲۰۰۹ تابعیت گرفته اند) (r 7.1) – بدون هزینه۰
درخواست تابعیت برای افراد بالغ بدون وضعیت که از پدر و مادر کانادایی متولد شده اند۰

هزینه ی تغییر تابعیت

هزینه های بررسی مدارک وضعیت تابعیت

درخواستبه دلار کانادا
اثبات تابعیت۷۵
جستجو برای سابقه تابعیت۷۵

درخواست اعطای مجوز الکترونیکی سفر، ویزا و اجازه ورود

هزینه های ویزای افراد دارای اقامت دایم

درخواست های خانوادگی

درخواستبه دلار کانادا
درخواست تکفل (بابت هر درخواست)۷۵
درخواست کننده اصلی (همسر، یا شریک قانونی، شریک زناشویی، یا اعضای دیگر خانواده)۴۷۵
درخواست کننده اصلی، به شرطی که کمتر از ۱۹ سال نداشته باشد و همسر یا شریک قانونی کسی نباشد (ازجمله فرزند وابسته به کفیل، فرزندی که قرار است فرزند خوانده شود، و برادر، خواهر، بردارزاده، خواهرزاده یا نوه یتیم)۷۵
همسر، شریک قانونی یا شریک زناشویی درخواست کننده اصلی، که تدارک انتقال وی میسر شده باشد، عضو خانواده درخواست کننده اصلی که سن وی ۲۲ ساله یا بیشتر است۵۵۰
عضو خانواده درخواست کننده اصلی که کمتر از ۱۹ سال سن دارد یا عضو اصلی خانواده درخواست کننده اصلی که ۱۹ سال یا بیشتر سن دارد و به دلیل شرایط بدنی یا ذهنی قبل از ۱۹ سالگی اش، توان تامین مخارج مالی خود را ندارد۱۵۰
اگر تدارک انتقال میسر شده باشد، عضو خانواده درخواست کننده اصلی که:

·         کمتر از ۲۲ سال دارد، مجرد است، رابطه شراکت قانونی با کسی ندارد

یا

·         ۲۲ سال و بیشتر دارد اما به دلیل شرایط بدنی و ذهنی مانند قبل از ۲۲ سالگی اش، قادر نیست مخارج مالی خود را تامین کند

۱۵۰

توجه کنید: اگر در طبقه خانوادگی درخواست ارائه کرده اید، می توانید بعد از این که کفیلتان برای درخواست کفالت تشکیل پرونده داد، هزینه ها را بپردازید.

طبقه افراد دارای شغل آزاد، طبقه کسب و کار نوپا، طبقه مهاجر دارای ریسک سرمایه، سرمایه گذار ایالت کبک یا درخواست کننده طبقه کارآفرینی در کبک

درخواستبه دلار کانادا
درخواست کننده اصلی۱۰۵۰
همسر، شریک قانونی یا شریک زندگی درخواست کننده اصلی، یا در جایی که تدارک انتقال میسر شده باشد، عضو خانواده درخواست کننده اصلی که ۲۲ سال یا بیشتر سن دارد.۵۵۰
عضو خانواده درخواست کننده اصلی که کمتر از ۱۹ سال سن دارد و همسر یا شریک قانونی کسی نیست، یا ۱۹ ساله است اما به دلیل شرایط بدنی و ذهنی مانند قبل از ۱۹ سالگی اش، قادر نیست مخارج مالی خود را تامین کند.۱۵۰
جایی که تدارک انتقال میسر شده باشد، عضو خانواده درخواست کننده اصلی که:

·         کمتر از ۲۲ سال دارد، مجرد است، رابطه شراکت قانونی با کسی ندارد

یا

·         ۲۲ سال و بیشتر دارد اما به دلیل شرایط بدنی و ذهنی مانند قبل از ۲۲ سالگی اش، قادر نیست مخارج مالی خود را تامین کند

۱۵۰

طبقه های دیگر درخواست کنندگان

طبقه های اقتصادی (از جمله Express Entry)

متخصصان فدرال، متخصصان ایالت کبک، تاجران فدرال متخصصان ، طبقه با تجربه کانادا، برنامه پرستاری و نامزدهای مشروط
درخواستبه دلار کانادا
درخواست کننده اصلی۵۵۰
همسر، شریک قانونی یا شریک زندگی درخواست کننده اصلی، یا در جایی که تدارک انتقال میسر شده باشد، عضو خانواده درخواست کننده اصلی که ۲۲ سال یا بیشتر سن دارد.۵۵۰
عضو خانواده درخواست کننده اصلی که کمتر از ۱۹ سال سن دارد و همسر یا شریک قانونی کسی نیست، یا ۱۹ ساله است اما به دلیل شرایط بدنی و ذهنی مانند قبل از ۱۹ سالگی اش، قادر نیست مخارج مالی خود را تامین کند.۱۵۰
جایی که تدارک انتقال میسر شده باشد، عضو خانواده درخواست کننده اصلی که:

•          کمتر از ۲۲ سال دارد، مجرد است، رابطه شراکت قانونی با کسی ندارد

یا

•           ۲۲ سال و بیشتر دارد اما به دلیل شرایط بدنی و ذهنی مانند قبل از ۲۲ سالگی اش، قادر نیست مخارج مالی خود را تامین کند

۱۵۰

 

دسته بندی :کانادا

نظرات