تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

رتبه بندی دانشگاه چارلز داروین – استرالیا

۳ آبان ۱۳۹۵
رتبه بندی دانشگاه چارلز داروین – استرالیا

رنک دانشگاه چارلز داروین عبارت است از رتبه ۵۵۱+ در سیستم رتبه بندی QS، رتبه ۲۵۱+ در سیستم رتبه بندی تایمز (THE)،  رتبه ۳۱= در سیستم تایمز زیر ۵۰ سال، رتبه ۹۱+ در سیستم رتبه بندی QS زیر ۵۰ سال. رتبه دانشگاه چالرز داروین در میان دانشگاه های استرالیا در سیستم رتبه بندی جهانی ۲۵ است. رنک دانشگاه چالرز داروین در استرالیا عبارت است از رتبه ۲۲ در مقیاس ERA (2012) و دانشگاهی ۳ ستاره در مقیاس EAN. رنک رضایت مندی پژوهشی دانشجو در دانشگاه چالرز داروین در رشته تجارت ۸۳٫۹%، در رشته بهداشت ۸۱٫۱%، در رشته علوم ۸۲٫۴% است.
رنک جهانی دانشگاه چارلز داروین (CDU) – استرالیا
رتبه بندی جهانی دانشگاه چالرز داروین
رتبه در جهان
رتبه در استرالیا
سیستم رتبه بندی
 
۲۵
کلی
۵۵۱+
۲۵=
QS
۲۵۱+
۱۰
تایمز (THE)
۹۰۲
۲۷
CWUR
۳۱=
۳
تایمز زیر ۵۰
۹۱+
۱۴=
QS زیر ۵۰
 
نگاهی کلی به رتبه بندی جهانی
دانشگاه چالرز داروین رتبه ۲۵ را در میان دانشگاه های استرالیا در سیستم رتبه بندی جهانی دارد.
رتبه بندی جهانی QS
رتبه دانشگاه چالرز داروین در سیستم رتبه بندی جهانی Quacquarelli Symonds (QS) 551+ است که برابر با رتبه ۲۵= در استرالیاست.
رتبه بندی جهانی تایمز (THE)
رتبه دانشگاه چالرز داروین در سیستم رتبه بندی جهانی تحصیلات عالی دانشگاهی تایمز ۲۵۱+ است که برابر با رتبه ۱۰= در استرالیاست.
رتبه بندی جهانی دانشگاهی مرکز CWUR
رتبه دانشگاه چالرز داروین در سیستم رتبه بندی جهانی مرکز CWUR 902 است که برابر با رتبه ۲۷ در استرالیاست.
دانشگاه های تایمز زیر ۵۰ سال
رتبه دانشگاه چالرز داروین در سیستم رتبه بندی بهترین تحصیلات عالی دانشگاه های زیر ۵۰ سال جهان ۳۱= است که برابر با رتبه ۳ در استرالیاست.
دانشگاه های QS زیر ۵۰ سال
رتبه دانشگاه چالرز داروین در سیستم رتبه بندی جهانی Quacquarelli Symonds (QS)  دانشگاه های زیر ۵۰ سال، ۹۱ است که برابر با رتبه ۱۴= در استرالیاست.
رتبه بندی در استرالیا
عالی در رتبه بندی پژوهشی استرالیا (ERA)
رتبه دانشگاه CD در سیستم رتبه بندی بومی ERA 22 است.
رنبه بندی ۵ ستاره ای AEN
دانشگاه CD در سیستم رتبه بندی ۵ ستاره ای AEN دانشگاهی ۳ ستاره است.
رنک تحقیقات مثبت تحقیقات دانشجویی
 
بررسی رتبه بندی تحقیقات مثبت دانشجویی دانشگاه CD
رضایت
تجربه
مهارت
آموزش
رشته
۸۳٫۹
۷۱٫۴
۸۰٫۶
۷۳٫۲
تجارت
۸۱٫۵
۷۱٫۲
۷۶٫۸
۶۹٫۹
بهداشت
۸۱٫۱
۷۹٫۴
۸۶٫۲
۸۵٫۲
هنر
۸۴٫۲
۷۹٫۱
۸۰٫۷
۷۸٫۲
علوم
 
آمورش به درک دانشجویان از کیفیت آموزش و مقیاس آموزشی خوب اشاره دارد.
مهارت  به محاسبه مقیاس مهارت های عمومی درک دانشجو از توسعه مهارتها اشاره دارد.
تجربه به کیفیت تجربیات تحصیلی اشاره دارد.
رضایت به نرخ رضایت کلی در دانشگاه CQ اشاره دارد.
مقایسه دانشگاه استرالیایی CDU
نگاهی کلی به ارقام دانشجویان
CDU
NT
ایالت
۱۹۸۸
سال شروع
۱۰،۸۴۸
تعداد کلی دانشجویان
۶،۷۵۲
دانشجویان کارشناسی
۶۲٫۲
%کارشناسی
۲،۲۶۸
دانشجویان تحصیلات تکمیلی
۲۰٫۹
%تحصیلات تکمیلی
۱،۱۶۱
دانشجویان خارج از کشور
۱۰٫۷
% دانشجویان خارج از کشور
آمار آموزش از راه دور
cdu
۳،۹۷۵
دانشجویان آنلاین کارشناسی
۵۸٫۹
% دانشجویان آنلاین کارشناسی
۱،۵۰۷
دانشجویان آنلاین تحصیلات تکمیلی
۶۶٫۴
% دانشجویان آنلاین تحصیلات تکمیلی
۵،۴۸۲
تعداد کلی دانشجویان آنلاین
۵۰٫۵
% کلی دانشجویان آنلاین
تعادل جنسیتی
cdu
۶۸٫۸
% دانشجویان مونث کارشناسی
۶۵٫۴
% دانشجویان مونث تحصیلات تکمیلی
۶۸
% کلی دانشجویان مونث
شهریه دانشجویان بین المللی
cdu
۵۰٫۱
شهریه رشته تجارت $
۶۵٫۹
شهریه رشته آموزش $
۴۸٫۳
شهریه رشته هنر $
۷۲٫۰
شهریه رشته علوم $
رتبه بندی جهانی
cdu
۵۵۱+
رتبه QS
۲۵۱+
رتبه THE
رتبه ARWU
رتبه US News
۲۲
پژوهش عالی
نمرات ورودی ATAR
cdu
۶۰
ATAR رشته تجارت
۶۰
ATARرشته علوم
۶۰
ATAR رشته هنر
حقوق اولیه
cdu
۵۰٫۴
حقوق اولیه رشته تجارت $
۵۷٫۱
حقوق اولیه رشته آموزش $
۵۴٫۲
حقوق اولیه رشته هنر $
۴۸٫۴
حقوق اولیه رشته علوم $
نتایج پژوهش دانشجویی
cdu
۸۳٫۹
% دانشجویان راضی رشته تجارت
۸۱٫۵
% دانشجویان راضی رشته بهداشت
۸۱٫۱
% دانشجویان راضی رشته هنر
۸۴٫۲
% دانشجویان راضی رشته علوم
۷۳٫۲
% آموزش رشته تجارت
۶۹٫۹
% آموزش رشته بهداشت
۸۵٫۲
% آموزش رشته هنر
۷۸٫۲
% آموزش رشته علوم
۷۱٫۴
% تجربه رشته تجارت
۷۱٫۲
% تجربه رشته بهداشت
۷۹٫۶
% تجربه رشته هنر
۷۹٫۱
% تجربه رشته علوم
آمار دانشجویان به ترتیب
cdu
۵۵
کارشناسی معماری
۰٫۸
% کارشناسی معماری
۶۷۲
کارشناسی تجارت
۱۰
% کارشناسی تجارت
۱۴۶
کارشناسی هنرهای خلاقانه
۲٫۲
% کارشناسی هنرهای خلاقانه
۱،۰۹۳
کارشناسی آموزش
۱۶٫۲
% کارشناسی آموزش
۴۵۷
کارشناسی مهندسی
۶٫۸
% کارشناسی مهندسی
۱،۹۱۲
کارشناسی علوم بهداشتی
۲۸٫۳
% کارشناسی علوم بهداشتی
۲۰۰
کارشناسی فناوری اطلاعات
۳
% کارشناسی فناوری اطلاعات
۴۲۹
کارشناسی علوم
۶٫۴
% کارشناسی علوم
۱،۸۸۹
کارشناسی علوم اجتماعی
۲۸
% کارشناسی علوم اجتماعی
۰
کارشناسی ارشد و دکترا معماری
۰
% کارشناسی ارشد و دکترا معماری
۳۷۱
کارشناسی ارشد و دکترا تجارت
۱۶٫۴
% کارشناسی ارشد و دکترا تجارت
۱۵
کارشناسی ارشد و دکترا هنرهای خلاقانه
۰٫۷
% کارشناسی ارشد و دکترا هنرهای خلاقانه
۱،۰۲۹
کارشناسی ارشد و دکترا آموزش
۴۵٫۴
% کارشناسی ارشد و دکترا آموزش
۶۴
کارشناسی ارشد و دکترا مهندسی
۲٫۸
% کارشناسی ارشد و دکترا مهندسی
۳۳۳
کارشناسی ارشد و دکترا علوم بهداشت
۱۴٫۷
% کارشناسی ارشد و دکترا علوم بهداشت
۲۸
کارشناسی ارشد و دکترا فناوری اطلاعات
۱٫۲
% کارشناسی ارشد و دکترا فناوری اطلاعات
۴۳
کارشناسی ارشد و دکترا علوم
۱٫۹
% کارشناسی ارشد و دکترا علوم
۳۱۳
کارشناسی ارشد و دکترا علوم اجتماعی
۱۳٫۸
% کارشناسی ارشد و دکترا علوم اجتماعی
به این مقاله امتیاز دهید:
[تعداد: 0    میانگین: 0/5]
دسته بندی :سایر

نظرات