تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

دانشگاه کنکوردیا

۲ بهمن ۱۳۹۴
دانشگاه کنکوردیا

معمولادر کبک سه نرخ برای ثبت نام وجود دارد که به راحتی در سایت هر دانشگاه میتوان از مقادیر آن ها اطلاع پیدا کرد. بدین صورت که شهریه کاناداییها نصف دانشجویان بینالمللی و شهریه کبکی ها نیز نصف کاناداییها می باشد. اینکه چگونه بر آن ها محرز میشود که کسی کانادایی میباشد و یا کبکی، در سایت هر دانشگاه مشخص است و البته مستقیماً به وزارت آموزش کبک برمیگردد. به عنوان مثال داشتن سیاسکیو و یا اقامت یکساله در کبک بدون شرکت در هیچ کلاس تمام وقت، یکی از این شرایط-هاست. استفاده از بورس و وام یکی دیگر از مزایای مهاجران و شهروندان است. تقریباً ۶۵ %آنچه دولت بابت هزینه دانشگاه و زندگی به شما میپردازد در قالب بورس میباشد و شما نمیبایست برگردانید. البته این شرایط برای دانشجویان در مقاطع مختلف، متفاوت است. میزان وام دریافتی توسط دولت به منظور هزینه زندگی نیز، رابطه مستقیم با سطح درآمد افراد دارد. میزان این پول جدا از هزینه شهریه، حدود ۷۰% از هزینههای زندگی (بسته به سطح زندگی و توقع افراد) را نیز پوشش میدهد. درباره شرایط عمومی و علمی پذیرش باید به سایت هر دانشگاه مراجعه کرد، زیرا شرایط بسیار متفاوت است. هر دانشگاه سیاستها و روشهای خود را دارد. به عنوان مثال برای تحصیل در دانشگاه فرانسه زبان باید زبان فرانسه بدانید مگر اینکه در مقطع دکترا باشید و با نظر استاد از دانشجو فرانسه خواسته نخواهد شد. از شروط دیگر هر دانشگاه معدل لازمه و مدارک اضافه است که حتی برای رشته های مختلف، متفاوت است. به عنوان مثال دانشکده مهندسی دانشگاه کونکوردیا از مهاجران مدرک زبان نمیخواهد و یا دانشکده فیلم همین دانشگاه یک مدرک داخلی برای ثبت نام، نیاز دارد و یا از شروط وارد شدن به دانشکده مدیریت، داشتن مدرک GMAT است.

دانشگاههای کانادا مدتی است که تقریباً با یکدیگر مرتبط شدهاند و میشود از دانشگاهی با شرایطی به دانشگاه دیگر رفت و یا تعدادی از دروس را در دانشگاهی دیگر گذراند. حداقل درباره کبک اینگونه میباشد که مثلاً یک دانشجوی دانشگاه مونترال میتواند تا یک سوم دروس خود را در دانشگاه دیگر مثلاً انگلیسی زبان بگذراند و بلعکس که این موضوع نکته مثبتی برای ضعف دانشجویان در زبان فرانسه است.

دسته بندی :کانادا

نظرات