تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

جریان نیروی کار متخصص بریتیش کلمبیا

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
جریان نیروی کار متخصص بریتیش کلمبیا

بخش مهاجرت متخصصین برنامه نامزدی بریتیش کلمبیا ۲۰۱۷ از ۵ زیر مجموعه تشکیل شده که هر یک دارای قوانین و ملزومات خود می باشند.
گروه نیروی کار متخصص برنامه نامزدی ایالتی بریتیش کلمبیا
این زیر مجموعه های برنامه نامزدی ایالتی بریتیش کلمبیا برای افرادی که دارای مدرک دانشگاهی و یا هر نوع آموزش پس از دوره متوسطه و چندین سال سابقه کاری در زمینه مورد نظر هستند در دسترس می باشد. متقاضیان باید دارای شرایط زیر باشند تا برای گزینه برنامه نامزدی ایالتی بریتیش کلمبیا واجد الشرایط گردند.
شرایط متقاضی:
 • متقاضی باید در حرفه تخصصی اشتغال داشته باشد که در سطح NOC O، A و یا B قرار دارد.
 • در صورتی که متقاضی برای اشتغال در شغلی نیازمند مدرک و یا آموزش می باشد، بنابریان باید نشان دهند که به این سطح از مدرک رسید اند.
 • زمانی که تحت زیر گروه برنامه نامزدی ایالتی بریتیش کلمبیا درخواست می دهند، توانایی ثابت کردن این امر که متقاضی امکان پرداخت هزینه ها و سکونت در بریتیش کلمبیا را دارد ضروری می باشد. این مورد از طریق ارائه یک گواهی از درآمد، آدرس محل سکونت، فهرستی از افراد تحت تکلف و مدرکی برای پیشنهاد کاری در بریتیش کلمبیا امکان پذیر می باشد.
کارمندی که کار را به متقاضی پیشنهاد می نماید باید شرایط زیر را داشته باشد.
شرایط کارفرما:
 • کسب و کار باید در بریتیش کلمبیا باشد.
 • کارمندان دائمی به صورت تمام وقت باید در کسب و کار فعال باشند.
 • باید گزارشاتی را از استانداردهای بالای عملکردشان نشان دهند.
 • کسب و کار باید نشان دهد که سبب اشتغال بازار کار داخلی شده است.
یک مجوز اشتغال خطاب به متقاضی ارائه شود، و این مجوز باید دارای جزئیات زیر باشد:
 • هم متقاضی و هم کارفرما باید آن را امضا کرده و تاریخ بزنند.
 • وظایف شغلی باید توصیف گردند.
 • دارای ساعت کاری مورد انتظار از متقاضی باشد.
 • نرخ پرداختی به متقاضی
 • حداقل ۳۰ ساعت کاری که به صورت کار تمام وقت و دائم باشد.
 • فهرستی از مزایای اضافی شغلی
 • هرگونه قرارداد مربوطه
دسته بندی :کانادا

نظرات