تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

برنامه نامزدی ایالتی ساسکاچوان

۱۶ خرداد ۱۳۹۶

برنامه نامزدی ساسکاچوان ۲۰۱۷ دارای سه گروه واجدالشرایط برای افرادی است که تمایل به زندگی و کار در این ایالت دارند. علاوه بر فرایند درخواست سریع از طریق اکسپرس اینتری، برنامه نامزدی مهاجر ساسکاچوان همچنین حمایت عالی را از مهاجران شرکت کننده فراهم می آورد.
گروه های برنامه نامزدی مهاجر ساسکاچوان ۲۰۱۷:
  • گروه نیروی کار متخصص بین المللی
  • گروه تجربه ساسکاچوان
  • گروه کارآفرین و مزرعه داری
گروه نیروی کار متخصص بین المللی 
این گروه برنامه نامزدی ایالتی ساسکاچوان برای مهاجران بالقوه ای است که دارای تحصیلات، سابقه کار تخصصی، مهارت زبانی، و یا دیگر توانایی هایی که برای زندگی و کار آن ها در ساسکاچوان مناسب است می باشد. گروه کارمند متخصص بین المللی دارای سه زیر مجموعه می باشد.
گروه مجرب ساسکاچوان
این گروه از برنامه نامزدی ایالتی مهاجر ساسکاچوان برای مهاجران بالقوه ای است که در حال حاضر در ساسکاچوان زندگی و کار می کنند و تمایل به اقامت دائمی در ایالت دارند. ۵ جریان متفاوت مهاجرت در گروه برنامه نامزدی مهاجر ساسکاچوان وجود دارد.
گروه کارآفرین و مزرعه داری برنامه نامزدی مهاجر ساسکاچوان
گروه کارآفرین و مزرعه داری برنامه نامزدی مهاجر ساسکاچوان برای مهاجران بالقوه ای است که دارای سرمایه، ایده کسب و کار، و یا سابقه و تمایل برای هدایت مزرعه ای در ایالت ساسکاچوان می باشند. گروه کارآفرین و مزرعه داری برنامه نامزدی مهاجر ساسکاچوان دارای دو زیر مجموعه می باشد.
دسته بندی :کانادا