تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

اعطای شهروندی کانادا به افراد بزرگسال

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
اعطای شهروندی کانادا به افراد بزرگسال

این بخش شامل سیاست، روش و راهنمایی های است که مورد استفاده کارمندان دفتر مهاجرت و  شهروندان کانادا می باشد.
برای درخواستهای دریافت شده در CPC-S قبل از ۱۱ ژوئن ۲۰۱۵
خلاصه شرایط
تمام متقاضیان بزرگسال برای اعطای شهروندی کانادا باید موارد زیر را درنظر بگیرند:
 • برای شهروندی کانادا درخواستی تهیه کنند؛
 • ۱۸ سال یا بیشتر داشته باشند؛
 • مقیم دائم کانادا بوده و این وضعیت را ازدست نداده و هیچ شرط انجام نشده ای دراین باره نداشته باشند؛
 • شرایط اقامت کانادا را داشته باشند (۱۰۹۵ روز یا ۳ سال اقامت در کانادا در طول ۴ سال بلافاصله قبل از تاریخ ارائه درخواست)؛
 • دارای دانش کافی از یکی از زبان های رسمی کانادا باشند؛
 • دارای دانش کافی درباره کانادا و مسئولیتها و امتیازات شهروندی کانادا باشند؛
 • تحت لایحه شهروندی کانادا بخش ۲۱ یا ۲۲ منع نشده باشند؛
 • تحت قانون حذف نبوده و مشمول بیانیه فرماندار شورا مطابق بخش ۲۰ نباشند.
توجه: در مدت زمان بررسی درخواست اعطای شهروندی کانادا هریک از این شرایط می تواند در هر موردی مورد ارزیابی قرار بگیرد (شفاهی یا مصاحبه).
شرایط و الزامات زبان در اخذ شهروندی کانادا
متقاضیان بین ۱۸ و ۵۴ سال (اعطا به افراد بزرگسال) به موجب بند ۵(۱)(d) لایحه شهروندی کانادا باید توانایی کافی برای ایجاد ارتباط به زبان انگلیسی یا فرانسه را داشته باشند مگراینکه به دلیل شرایط خاص ممانعت از این کار ایجاد شود.
متقاضیانی که به دلیل برخی مسائل و شرایط نمی توانند مدرک زبان فراهم کنند
متقاضیانی که ناشنوا هستند و قادر به کسب مدرک مناسب مهارت زبان نمی باشند باید شنوایی شنجی صادر شده از طرف یک کارشناس شنوایی سنجی را همراه با نامه ای از طرف همان کارشناس تصدیق کننده ناشنوا بودن  متقاضی و اینکه دارای افت شدید شنوایی و عدم امکان شنوایی یا شنوایی بسیار کم می باشد ارائه دهند، همراه با توضیح این مطلب که آیا این موضوع بر توانایی شنیدن و صحبت کردن تاثیرگذار بوده و این تاثیر تا چه حد می باشد.
متقاضیانی که اختلال، معلویت یا بیماری با ماهیت ادراکی، روانی یا روانشناسی داشته که مانع ارائه مدرک مهارت در زبان همراه با ارائه درخواست شده است باید مدارکی برای تایید این بیماری تهیه کنند. مرکز بررسی پرونده در سیدنی (CPC-S) باید اطمینان یابد حداقل یک مدرک تاییدکننده در درخواست موجود می باشد در غیر این صورت پرونده را به دلیل ناقص بودن به داوطلب بازمی گرداند.
روند CPC-S
اگر درخواست شهروندی کانادا تکمیل و شامل مدارک تکمیلی برای شرایط پزشکی باشد CPC-S پرونده را برای دفتر محلی میفرستد.
درخواستهایی که دارای مدرک مهارت زبان کافی نمی باشند ناقص درنظر گرفته شده و به متقاضی بازگردانده می شوند.
روند بررسی در دفاتر محلی
لازم به ذکر است محتویات پرونده یک متقاضی مدارک محافظت شده B در نظر گرفته شده و در نتیجه باید بر همین اساس بررسی و انتقال یابد. برای کسب اطلاعات در آینده کتابچه راهنمای روش بررسی و سیاست امنیتی را مطالعه کنید.
بسته به پیچیدگی هر پرونده، تصمیم گیرنده سطح ۱ یا ۲ در هنگام مصاحبه تعیین صحت نتایج، یک آزمون زبان از متقاضی می گیرد. درصورت وجود نگرانی هایی درباره مهارت زبان، اگر داوطلب تقاضای ابطال شرط مهارت زبان را به دلیل شرایط پزشکی دارد یا اگر تصمیم گیرنده با توجه به شرایط پزشکی، مناسب می داند به متقاضی اطلاع دهد که امکان درخواست ابطال شرط زبان را دارد و متقاضی نیز تصمیم به این کار داشته باشد برنامه یک آزمایش شنیداری با کارمند اداره شهروندی تنظیم می شود. همچنین افراد تصمیم گیرنده باید بخش اداره آزمون معلومات برای موکلین با نیازهای خاص را در نظر بگیرند.
در صورت لزوم همچنان اداره محلی مسئول تهیه فرم درخواست نظر پزشکی [CIT 0015] می باشد. این فرم می تواند در مصاحبه بررسی صحت برنامه به متقاضی داده شود یا بسته به اطلاعات پرونده از قبل برای متقاضی پست شود.
در زمان مصاحبه اولیه کارمند اداره شهروندی اصل فتوکپی اسناد ارائه شده از طرف متقاضی همراه با درخواست را که شامل اصل مدرک زبان مورد نظر نیز می باشد، بررسی می کند.
از آنجا که متقاضیان باید در هنگام ارائه درخواست، مدارکی برای مهارت در زبان ارائه دهند مقامات رسمی اداره شهروندی کانادا باید به سهولت قادر به انجام مصاحبه اولیه ای با متقاضیان باشند زیرا آنها مدارکی نشاندهنده شرط زبان در زمان درخواست ارائه داده و باید قادر به ایجاد ارتباط در سطح ۴ شنیدن و صحبت کردن معیاز زبان کانادا (CLB/NCLC) باشند. اگرچه درصورت وجود هرگونه نگرانی درباره توانایی متقاضی برای ایجاد ارتباط در سطح ۴ CLB/NCLC در طول مصاحبه موارد زیر باید انجام شود:
۱- کارمند مربوطه فرم آزمون زبان شهروندی کانادا (Citizenship Screening Tool Form) (CLST) (CIT 0505) را تکمیل کند.
۲- اگر متقاضی همه شش مورد تشخصی داده شده در ابزار CLST را نداشته یا اگر کارمند به دلیل مشکل ایجاد ارتباط قادر به بررسی هر شش مورد نباشد برنامه انجام یک آزمون شنیداری برای ارزیابی کلی زبان با کارمند اداره شهروندی سطح ۲ باید تنظیم شود. در موقعیت بعدی کارمند رسمی اداره مهاجرت و شهروندی کانادا (CIC) باید آخرین کادر CLST را بررسی کند، این کادر به کارمند اداره شهروندی کانادا نشان می دهد که ابزار آزمون به دلیل مشکل ایجاد ارتباط با متقاضی تکمیل نشده است.
۳- مقام رسمی CIC ، CLST را امضا کرده و تاریخ می گذارد.
۴- بدون توجه به این موضوع که آیا متقاضی برای آزمون شنیداری ارزیابی کامل زبان فرستاده می شود یا خیر، آزمون زبان کاملا یا تا حدی کمیل شده، باید در پرونده باقی بماند.
توجه: مترجمین زبان یا افراد همراه متقاضی در طول آزمون توانایی متقاضی برای صحبت کردن و گوش دادن به یکی از زبان های رسمی حضور نخواهند داشت.
کارمندان دفتر شهروندی کانادا ، اطلاع به متقاضیان با نیازهای خاص برای امکان درخواست ابطال شرط زبان را ضروری می دانند.
الزامات و معیارهای دانش زبانی
متقاضیان بین ۱۸ و ۵۴ سال باید نشان دهند دانش کافی درباره کانادا و مسئولیتها و امتیازات شهروندی به موجب بند ۵ (۱) (e) لایحه شهروندی دارند، مگر اینکه به دلیل شرایط خاص ممانعت ایجاد شود.
آزمون شهروندی کانادا برای افراد بزرگسال
تمام متقاضیان اعطای شهروندی کانادا به افراد بزرگسال (شامل متقاضیان بین ۱۸ و ۵۴ سال) بر اساس دانش خود درباره کانادا، مسئولیتها و امتیازات شهروندی کانادا تحت بند ۵(۱) (e) لایحه شهروندی کانادا مورد ارزیابی قرار می گیرند. تمام متقاضیانی که نمره قبولی در آزمون دانش شهروندی کانادا کسب کنند دارای شرط لازم در نظر گرفته می شوند. متقاضیان با ۵۵ سال یا بیشتر نیازی به شرط  دانش کانادا ندارند بنابراین نباید برای امتحان کتبی یا شفاهی ارزیابی دانش برای آنها زمانبندی شود. گرچه متقاضیان با سن ۵۵ یا بالاتر باید به دفتر محلی CIC دعوت شوند تا هویت، اقامت و مدارک تکمیلی درخواست شهروندی کانادای آنها مورد تایید قرار بگیرد.
اطلاعات مبتنی بر نشریه دیسکاور کانادا: حقوق و مسئولیتهای شهروندی کانادا
شرط دانش کانادا و مسئولیتها و امتیازات شهروندی کانادا از طریق یک آزمون کتبی و چندگزینه ای یا آزمون شفاهی دانش با کارمند دفتر شهروندی کانادا (اگر متقاضی نیازهای خاص داشته یا دوبار در آزمون کتبی رد شده باشد) ارزیابی می شود. یا بخش اجرای آزمون دانش برای موکلین با نیازها ویژه را بررسی کنید.
تمام سوالات آزمون مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در دیسکاور کانادا می باشد. امتحانات کتبی و شفاهی این آزمون از ۲۰ سوال تشکیل شده و نمره قبولی ۷۵% می باشد (پاسخ صحیح به ۱۵ سوال از ۲۰ سوال). تمام سوالات امتحانی بوسیله واحد شهروندی کانادا و چندفرهنگی در ستاد ملی (NHQ) نوشته شده و تمام سوالات امتحان کتبی مورد تایید وزیر می باشد.
CPC-S همراه با نامه تصدیق برای متقاضیان یک کپی از راهنمای تحصیل دیسکاور کانادا یا پیوستی به نسخه آنلاین این راهنمای مطالعه می فرستد. همچنین متقاضیان می توانند هرگونه فرمت راهنما را که تمایل دارد از وبسایت سفارش دهند.
اقامت کانادا
لایحه شهروندی کانادا متقاضیان تحت بخش ۵(۱) را ملزم به داشتن حداقل سه سال اقامت (۱۰۹۵ روز) در مدت ۴ سال بلافاصله قبل از تاریخ ارائه درخواست، می داند.
گواهی عدم سوء پیشینه
متقاضی نباید مشمول منع تحت مورد بخش ۲۱ و ۲۲ قانون باشد.
متقاضی باید تمام گواهی های عدم سوء پیشینه را داشته باشد: مهاجرت، جرم و جنایت (RCMP) و امنیت (CSIS).
 • مهاجرت: یک سال
 • جرم و جنایت: ۱۸ ماه
 • امنیت: چهار سال
دسته بندی :کانادا

نظرات